روزنوشت‌های میتراجاجرمی

یادداشت

رابطه‌‌ی من با نوشتن

/relationship-with-writing

این متن را حدود یک سال قبل نوشتم:شاید شما هم در زندگی مدام به دنبال یافتن عشق بوده‌اید. نمی‌دانم آن را یافته‌اید یا نه‌. اما من عشق را در نوشتن پیدا کردم


غبطه

/ambition