تو را برای رؤیا می‌خواهم

می‌خواهمت برای رؤیا

رؤیا را برای تو می‌خواهم

تو برای رؤیا

رؤیا برای تو

توی رؤیایی

رؤیای تو

می‌خواهم تو رؤیایم باشی

 ببرم رؤیایت را زیر باران

تر شویم

من و رؤیا


می‌خواهم تو را برای رؤیایم

بگذارم رؤیا را پشت پنجره

که هر روز گل کند

کنار شمعدانی

در آغوش آینهمی‌خواهمت برای رؤیا

برای تو که رؤیایی

رؤیایی که تویی

برای رؤیایی

می‌خواهم تو را برای شب

که رؤیایش تو باشی

تو

شب

رؤیا

و خوابی

که تو رؤیایش باشی

می‌خواهم تو رؤیایم باشی

چه شب

چه روز

تو در رؤیایم باشی

رؤیا ببافم

که فقط

تو رؤیایم باشی

قبل از بودنم

بعد از رفتنم

تو رؤیای من باشی


برای رؤیا تو را می‌خواهم

رؤیایی بی‌پایان

رؤیایی بی‌آغاز

رؤیایی شیرین

شیرین‌تر از رؤیا

باشی تو رؤیای من

رؤیایی سبزتر از بهار

گرم‌تر از تابستان

رنگین‌تر از پاییز

 سپیدتر از زمستان

می‌خواهم رؤیایم تو باشی

تو باشی رؤیایم

همیشه رؤیایی باشی

رؤیای زندگی باشی

زندگی رؤیایی باشی

رؤیایی همیشگی

رؤیایی بدون فراموشی

رؤیایی بی‌زوال

بی‌مرگ

بی‌اندوه

تو را برای رؤیا می‌خواهم